טפסים לדוגמא
להורדה בסוף השאלון:

שאלון - אדיג'ס ( פרופיל ניהולי)

הוראות מילוי השאלון:
לפניך
20
אמירות המתייחסות אליך.
בתשובותיך, יש להתייחס לאופן אליו הינך נוטה או מעדיף
לפעול עפ"י טבעך
, כלומר איך אתה חושב
או מעדיף שצריך לנהוג ולא בהכרח איך מצופה ממך לפעול למעשה, עפ"י המחוייב מבחינתך
בעבודה.
בצד כל אמירה, תן ציון מספרי, ע"פ המפתח המצויין בהמשך, למידת הסכמתך לאותה התייחסות.
בכל שורה יש לתת ציון שונה בטור ה
ריק
לכל אחת ממההתייחסויות, כך שבכל שורה אופקית
שום
ציון לא יחזור על עצמו
. אין לתת ציון שונה מארבעת הציונים המופיעים במפתח המצויין להלן. בסוף
מתן הציונים, סכם כ"א מהטורים האנכיים. מצ"ב טופס ריכוז ציונים.
אין תשובה נכונה או לא נכונה אלא תשובה המייצגת את תפיסתך ופעולותיך
.
תשובה כנה תסייע לך לאבחן
נקודות חוזקה וחולשה בנוגע לפרופיל הניהול שלך .

שאלון - אדיג'ס ( פרופיל ניהולי)

הוראות מילוי השאלון:
לפניך
20
אמירות המתייחסות אליך.
בתשובותיך, יש להתייחס לאופן אליו הינך נוטה או מעדיף
לפעול עפ"י טבעך
, כלומר איך אתה חושב
או מעדיף שצריך לנהוג ולא בהכרח איך מצופה ממך לפעול למעשה, עפ"י המחוייב מבחינתך
בעבודה.
בצד כל אמירה, תן ציון מספרי, ע"פ המפתח המצויין בהמשך, למידת הסכמתך לאותה התייחסות.
בכל שורה יש לתת ציון שונה בטור ה
ריק
לכל אחת ממההתייחסויות, כך שבכל שורה אופקית
שום
ציון לא יחזור על עצמו
. אין לתת ציון שונה מארבעת הציונים המופיעים במפתח המצויין להלן. בסוף
מתן הציונים, סכם כ"א מהטורים האנכיים. מצ"ב טופס ריכוז ציונים.
אין תשובה נכונה או לא נכונה אלא תשובה המייצגת את תפיסתך ופעולותיך
.
תשובה כנה תסייע לך לאבחן
נקודות חוזקה וחולשה בנוגע לפרופיל הניהול שלך .

שאלון - אדיג'ס ( פרופיל ניהולי)

הוראות מילוי השאלון:
לפניך
20
אמירות המתייחסות אליך.
בתשובותיך, יש להתייחס לאופן אליו הינך נוטה או מעדיף
לפעול עפ"י טבעך
, כלומר איך אתה חושב
או מעדיף שצריך לנהוג ולא בהכרח איך מצופה ממך לפעול למעשה, עפ"י המחוייב מבחינתך
בעבודה.
בצד כל אמירה, תן ציון מספרי, ע"פ המפתח המצויין בהמשך, למידת הסכמתך לאותה התייחסות.
בכל שורה יש לתת ציון שונה בטור ה
ריק
לכל אחת ממההתייחסויות, כך שבכל שורה אופקית
שום
ציון לא יחזור על עצמו
. אין לתת ציון שונה מארבעת הציונים המופיעים במפתח המצויין להלן. בסוף
מתן הציונים, סכם כ"א מהטורים האנכיים. מצ"ב טופס ריכוז ציונים.
אין תשובה נכונה או לא נכונה אלא תשובה המייצגת את תפיסתך ופעולותיך
.
תשובה כנה תסייע לך לאבחן
נקודות חוזקה וחולשה בנוגע לפרופיל הניהול שלך .